اخبار انجمن پخش اصفهان

اولین همایش شرکت های صنعت پخش استان اصفهان

👈 به منظور : ۱. هویت بخشی و حمایت از شرکت های صنعت پخش و ترفیع جایگاه آن در سطح دستگاه های اجرایی ۲. قرائت نتیجه جلسه کمیته شعب انجمن شرکت های صنعت پخش، برگزار شده در صبح روز همایش ۳. رونمایی از تفاهم نامه های همکاری منعقد شده با ارگان ها و سازمان های مرتبط با حوزه صنعت پخش