مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1402/07/22

دعوتنامه مجمع عمومی به همرا ه فرمت معرفی نامه .pdf

‼️اطلاع رسانی مهم‼️

مدیران محترم شرکتهای عضو انجمن صنعت پخش استان اصفهان 
با سلام و احترام
  پیرو اطلاع رسانی های قبلی در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن، بدینوسیله یادآور می گردد روز شنبه ۲۲ مهر ماه ساعت ۱۵:۳۰ با به همراه داشتن مدارک ذیل در اتاق بازرگانی حضور بهم رسانید.

۱. اصل یا کپی کارت عضویت اتاق بازرگانی معتبر (یا کارت بازرگانی معتبر)
۲. کارت ملی
۳. کپی مجوز پخش از سازمان غذا و دارو(ویژه شرکت های دارویی) و سازمان صنعت معدن و تجارت (ویژه  شرکت‌های غیر دارویی)
۴. کپی آخرین آگهی تغییرات هیئت مدیره شرکت (در صورت داشتن تغییرات در هیئت مدیره)
۵. معرفی نامه با فرمت از پیش تعیین شده توسط انجمن (ویژه مدیران محترم شعب شرکت های سراسری و آن دسته از شرکت‌های استانی که شخص مدیرعامل امکان حضور در جلسه را ندارد.) فرمت معرفی نامه را از لینک دعوتنامه مجمع عمومی به همرا ه فرمت معرفی نامه .pdf نیز می توانید ملاحظه فرمایید

‼️ توجه‼️
از مدیران محترم شرکت هایی که فاقد کارت عضویت اتاق بازرگانی معتبر (یا کارت بازرگانی معتبر) می باشند نیز دعوت می گردد بعنوان مستمع و بدون داشتن حق رای در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.