پنجشنبه, 04 مرداد 1403

دومین همایش و هفتمین گردهمائی مدیران عامل ، صاحبین سرمایه و مدیران شعب شرکت های صنعت پخش

تاریخ ارسال : 1403/02/10
دومین همایش و هفتمین گردهمائی مدیران عامل ، صاحبین سرمایه و مدیران شعب شرکت های صنعت پخش