پنجشنبه, 04 مرداد 1403

جایگاه صنعت پخش در نظام توزیع کالا

مطالعه موردی: استان اصفهان

آخرین وضعیت شرکتهای پخش، موانع و مشکلات

چکیده یکی از مهمترین مسائلی که امروزه مدیران با آن مواجه اند تصمیم گیری درباره سیستم توزیع کالا است.این تصمیم بر دیگر تصمیمات بازاریابی از جمله قیمت گذاری، تبلیغات، بسته بندی و غیره تأثیرات مستقیمی دارد .همچنین صنعت پخش یکی از اهرمهای قدرتمند واحدهای تولیدی به شمار میرود؛ با اینحال آنطور که باید و شاید در کشور ما به این صنعت توجه نمیشود و شرکتهای پخش در شرایط کنونی با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنند که مانع رشد و توسعه آنها شده و بر اساس پیشبینی متولیان این صنعت در سال 1399شرایط برای این شرکتها به ویژه شرکتهای پخش استانی به مراتب سختتر شده است.بنابراین فعالان صنعت پخش باید با شناخت چالشها، موانع، مشکلات و راهکارهای اجرایی طرح مشخصی برای شرکتهای خود داشته باشند تا از این طریق بتوانند به درک درست و جامعی از عملکرد صنعت پخش استان خود دست یابند و زمینه را برای بهبود کارآیی و اثربخشی و در نتیجه بهبود بهره وری کلی فراهم نمایند.این پژوهش با هدف بررسی نقش شرکتهای پخش کالا در شبکه توزیع در اصناف شهر اصفهان به گردآوری وبررسی نظرات فعالان صنعت پخش اصفهان می پردازد که از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است و به بیان آخرین وضعیت شرکتهای پخش فعال استان اصفهان، چالشها، موانع،مشکلات و راهکارهای عملکردی در استان پرداخته است که ذینفعان با بهره گیری از این پژوهش میتوانند به اطلاعات جامع و جدیدی در این زمینه دست پیدا کنند و اقداماتی را به منظور بهبود عملکرد کلی انجام دهند.

جهت دانلود فایل کامل مقاله کلیک نمائید