پنجشنبه, 04 مرداد 1403

تفاهم نامه با انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان

تاریخ ارسال : 1401/09/10

مقدمه:

با استعانت از خداوند متعال به منظور فراهم آوردن زمینه های همکاری سازنده و برقراری ارتباط سازمان یافته و ایجاد مشارکت و بهره گیری از توانایی های موجود، این تفاهم نامه فی مابین انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان به نمایندگی آقای مهندس فرید نجات بخش و انجمن شرکت های صنعت پخش استان اصفهان به نمایندگی آقای دکتر جمشید سلطانی به شرح ذیل منعقد می گردد:

 ماده1) موضوع تفاهم نامه:

به اشتراک گذاشتن پتانسیل های انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان و انجمن شرکت های صنعت پخش استان اصفهان

ماده 2) زمان اجرای تفاهم نامه:

زمان آغاز اجرای این تفاهم نامه از زمان امضای آن توسط طرفین به مدت نامحدود می باشد.

ماده 3) زمینه همکاری مشترک:

1-     همکاری مشترک در حیطه تامین و توزیع

2-     به اشتراک گذاشتن پتانسیل های آموزشی

ماه 4) تعهدات انجمن صنعت پخش استان اصفهان:

1-     معرفی محصولات شرکت های تحت پوشش انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان به اعضای خود

2-     ارائه دانش فروش در صورت نیاز

ماده 5) تعهدات انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان:

1-     ایجاد تمایل در شرکت های دانش بنیان جهت ارائه محصولات مربوطه، به شرکت های پخش با شرایط ویژه

2-     ترویج حمایت تولیدکنندگان دانش بنیان در خصوص خرید کالا توسط مصرف کننده نهایی

ماده 6) روش اجرایی:

1-     حضور طرفین در همایش ها و سمینارهای مرتبط

2-     کلیه توافقات حاصله در جلسات کارگروه ها، طی صورتجلسه ای تنظیم و پس از تایید توسط هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان و انجمن صنعت پخش استان اصفهان، اجرایی می گردد.

3-     چنانچه در اجرای توافقات، تعهدات مالی طرفین نسبت به یکدیگر مطرح گردید، موضوع در قرارداد جداگانه ای تنظیم و منعقد خواهد شد.