پنجشنبه, 04 مرداد 1403

تفاهم نامه با انجمن صنعت نشر استان اصفهان

مقدمه:

با استعانت از خداوند متعال به منظور فراهم آوردن زمینه های همکاری سازنده و برقراری ارتباط سازمان یافته و ایجاد مشارکت و بهره گیری از توانایی های موجود، این تفاهم نامه فی مابین انجمن صنعت نشر استان اصفهان به نمایندگی آقای مهدی نقش و انجمن صنعت پخش استان اصفهان به نمایندگی آقای دکتر جمشید سلطانی به شرح ذیل منعقد می گردد:

ماده1) موضوع تفاهم نامه:

به اشتراک گذاشتن پتانسیل های انجمن صنعت نشر استان اصفهان و انجمن شرکت های صنعت پخش استان اصفهان

ماده 2) زمان اجرای تفاهم نامه:

زمان آغاز اجرای این تفاهم نامه از زمان امضای آن توسط طرفین به مدت نامحدود می باشد.

ماده 3) زمینه های همکاری مشترک:

1- عقد قرارداد ناشران استان  با مراکز پخش برای توزیع وپخش کتاب و محصولات فرهنگی در فروشگاهها و داروخانه های اصفهان

2-  چاپ ونشر و پذیرش سفارشات چاپی انجمن بخش در زمینه تبلیغات و بازاریابی

3- برگزاری دوره های آموزشی  مشترک ویا اختصاصی در حوزه کسب و کار های نوین و بازاریابی

 4- تلاش در جهت راه اندازی یک شبکه توزیع برای محصولات فرهنگی و ایجاد یک شبکه توزیع کالای   فرهنگی در قالب پیک فرهنگی

5- درصورت امکان تلاش برای راه اندازی یک اپلیکیشن محصولات فرهنگی در جهت اطلاع رسانی و توزیع مدرن محصولات فرهنگی در بستر فضای مجازی توسط انجمن شرکت های صنعت پخش استان اصفهان

6- تعامل و همکاری موثر برای انجام تبلیغات و اطلاع رسانی موثر برای محصولات تولیدی

ماه 4) تعهدات انجمن صنعت پخش استان اصفهان:

1-     معرفی اعضای انجمن شرکت های صنعت پخش استان اصفهان به انجمن صنعت نشر

2-     معرفی خدمات اعضای انجمن صنعت نشر استان اصفهان به اعضای خود

3-     همکاری در عقد قراردادهای مرتبط با حوزه همکاری اعضای دو انجمن

ماده 5) تعهدات انجمن صنعت نشر استان اصفهان:

       ارائه خدمات و ملزومات مرتبط به اعضای انجمن شرکت های صنعت پخش استان اصفهان با شرایط ویژه

1- ماده 6) روش اجرایی:

1-     حضور طرفین در همایش ها و سمینارهای مرتبط

2-     کلیه توافقات حاصله در جلسات کارگروه ها، طی صورتجلسه ای تنظیم و پس از تایید توسط هیات مدیره انجمن صنعت نشر استان اصفهان و انجمن صنعت پخش استان اصفهان، اجرایی می گردد.

3-     چنانچه در اجرای توافقات، تعهدات مالی طرفین نسبت به یکدیگر مطرح گردید، موضوع در قرارداد جداگانه ای تنظیم و منعقد خواهد شد.