اعضای هیئت مدیره و بازرسین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام شرکت

رزومه

1


جمشید سلطانی

رئیس

خاقانی نوین سپاهان

مشاهده 

2

حسین همتی نژاد

نایب رئیس

پراور پخش سپاهان

مشاهده

3

محمدرضا آذربایجانی

خزانه دار

شفا آراد

مشاهده

4

امیر رضا مقاره عابد

عضو و دبیر

دارو بهداشت آسیا

 

5

مجتبی جعفری

عضو

مهر آیین پارتیکان

مشاهده

6

مهدی علیخانی

عضو

داروپخش

مشاهده

7

مصطفی محمدی نژاد

عضو

اکسیر

مشاهده

8

جواد اشرافی

بازرس

نگار پخش اشرافی