اخبار انجمن پخش اصفهان

صدور کارت عضویت ویژه فعالین صنعت پخش

به منظور دریافت کارت عضویت خواهشمند است نسبت به ارسال موارد ذیل به دبیرخانه انجمن اقدام فرمایید: ۱- فایل عکس پرسنلی سه در چهار رنگی زمینه سفید ۳۰۰*۴۰۰ پیکسل از متقاضیان (نام فایل عکس، کد ملی شخص باشد) ۲- تکمیل فایل اکسل (از دبیرخانه بخواهید) ۳- فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر نفر به شماره حساب ذیل نزد بانک ملی ۰۱۰۴۱۹۰۴۱۹۰۰۰ IR۹۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۱۹۰۴۱۹۰۰۰